Sustainability and environment are basic aspects of NEP's business, hence the choice of our logo (a digitized solar).
Therefore, all engineering work that we are doing together with our customers should be pervaded by an environmental thinking with the goal of minimizing environmental impact in the best possible way.
This is ensured by being briefed and understood as far as possible what the global environmental aspect is at the different stages of product development and during the product life cycle.
In order to further enhance our and our customers' environmental awareness, NEP will monitor the ecological footprint our company generates.
This can be done, for example, by estimating our own greenhouse gas emissions.
NEP will also actively support selected environmental projects conducted at Swedish universities.
___________________________________________________________________________

Hållbarhet och miljö är grundläggande aspekter i NEP´s verksamhet, därav valet av vår logotyp (digitaliserad sol).
Därför skall ingenjörsarbetet NEP gör internt och med våra kunder genomsyras av ett miljötänk med målsättningen att på bästa sätt minimera miljöpåverkan.
Detta säkerställs genom att vi ska vara pålästa och så långt som möjligt förstå vad den globala miljöaspekten blir vid produktframtagningens olika steg och under produktens livscykel.
För att ytterligare öka vårt och våra kunders miljömedvetande ska NEP följa upp det ekologiska fotavtryck vi själva genererar.
Detta kan exempelvis göras genom att uppskatta vårt eget utsläpp av växthusgaser.
NEP ska också aktivt stötta utvalda miljöprojekt som bedrivs på svenska universitet och högskolor.

Nordic Electronic Partner is a reliable and sustainable partner for design, engineering and test development. Most important for us is to help our customers achieve their goals. Our customers can trust us to always have high focus on requirements, clear and transparent communication and an ability to change with the needs of our customer.
We do this by:

• Customer focused project management
• Every employee takes responsibility and contributes with their unique skills
• Continuous review of the effectiveness of our systems, goals and methods, from a quality and general purpose
• At all times comply with or exceed regulations, legal and other
___________________________________________________________________________

Nordic Electronic Partner är en pålitlig och hållbar partner för design, teknik och testutveckling. Det viktigaste för oss är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Våra kunder kan lita på att vi alltid har högt fokus på krav, tydlig och transparent kommunikation och förmåga att förändras med våra kunders behov.
Vi uppnår detta genom:

• Kundfokuserad projektledning
• Varje anställd tar ansvar och bidrar med sina unika färdigheter
• Kontinuerlig granskning av effektiviteten i våra system, mål och metoder, från ett kvalitets- och allmänt syfte
• Alltid följa eller överträffa lagar och förordningar

Personal integrity is important for NEP to ensure that we safeguard privacy data. Information is about how we process personal information is available in the document (“GDPR at NEP”).

This policy applies to all visiting and/or contacting NEP or visit our website www.nepatner.se. It also applies to customers, partners, employees, or suppliers, and also to you as a potential customer, partner, employee, or supplier.

What personal information we handle about you depends on the relationship you have with NEP. Please contact us at info@nepartner.se regarding (“GDPR at NEP”) if you would like to have more information about our GDPR-policy.

Four focuses in our code of conduct

UN Global Compact – Responsibility

 • Basic Principal of Human Rights, Labor, Environment and Anti-Corruption
  - We honor and respect the UN Global Compact

Sustainability – Balance

 • Balance of Environment, Social and Economic aspects
  - We strive to continuous improvement of environment, social and economic aspect in out acts in a balanced way so all three improves.

Relations – Trust

 • Relations with Customers, Suppliers, Competitors and Authorities
  - We strive to openness in our internal and external relations.
  - We base our relation towards suppliers and customers on Trust.
  - We have a collaborative approach towards competitors and authorities

Continuous Improvements – Development

 • Professionalism, Openness, Total, Personal development
  - We work in teams
  - We welcome team-work for challenging activities
  - We learn from each-other

Supplier mgmt from CoC

We base our supplier base on long-term relations, responsiveness and support.
Supplier shall as we respect and honor the UN Global Compact and live relation on trust. Preferable our vendors share our view on sustainability and continuous improvements.

Customer mgmt from CoC

Preferable our customers share our view on CoC and in particular sustainability and continuous improvements.
In relations with new customers, we evaluate the customers Environment, Social and Economic situation. The purpose is to gain a relation built on trust.

Employee mgmt from CoC

We see and understand individual ability, needs and situations and we strive to fit tasks to the individual in a balance for employee and company best.
We believe in diversity; a spread in age, gender, background are good for the corporate development.

Local external mgmt from CoC

Internship with students from technical universities in our region.
Sponsorship to sports clubs in which we have close relations with.