Hållbarhet och miljö är grundläggande aspekter i NEP´s verksamhet, därav valet av vår logotyp (digitaliserad sol).
Därför skall ingenjörsarbetet NEP gör internt och med våra kunder genomsyras av ett miljötänk med målsättningen att på bästa sätt minimera miljöpåverkan.
Detta säkerställs genom att vi ska vara pålästa och så långt som möjligt förstå vad den globala miljöaspekten blir vid produktframtagningens olika steg och under produktens livscykel.
För att ytterligare öka vårt och våra kunders miljömedvetande ska NEP följa upp det ekologiska fotavtryck vi själva genererar.
Detta kan exempelvis göras genom att uppskatta vårt eget utsläpp av växthusgaser.
NEP ska också aktivt stötta utvalda miljöprojekt som bedrivs på svenska universitet och högskolor.
___________________________________________________________________________

Sustainability and environment are basic aspects of NEP's business, hence the choice of our logo (a digitized solar).
Therefore, all engineering work that we are doing together with our customers should be pervaded by an environmental thinking with the goal of minimizing environmental impact in the best possible way.
This is ensured by being briefed and understood as far as possible what the global environmental aspect is at the different stages of product development and during the product life cycle.
In order to further enhance our and our customers' environmental awareness, NEP will monitor the ecological footprint our company generates.
This can be done, for example, by estimating our own greenhouse gas emissions.
NEP will also actively support selected environmental projects conducted at Swedish universities.

• Att under 2019 (månadsvis) uppskatta CO2-utsläpp som resor och elförbrukning skapar.
• Att vi två gånger per år ska göra en kompensering för det CO2- utsläppet så att vi är CO2-positiva som företag.
• Att vi under 2019 ska supporta MDH- Solar team att lyckas med sitt mål att komma i mål i sin klass.
• Att vi under Q1-2019 fått en beskriven process för hur vi på ett miljömässigt optimalt sätt tar hand om materialåtervinningen vid våra kontor.

• We will have a documented process for handling and documenting requirements by March 2019. We will have set up tools, templates and checklists needed for making the requirements process easy to work in for everybody at NEP by June 2019.
• We will do initial internal review according to ISO13485:2016 of our management process by April 2019.
• We will implement a Quality Management System and perform certification audit for ISO 13485:2016 by December 2019.
• 90% of projects started during 2019 shall be managed and documented according to NEP project model.
• 90% of support issues during 2019 shall be managed according to Support Process.

Nordic Electronic Partner is a reliable and sustainable partner for design, engineering and test development. Most important for us is to help our customers achieve their goals. Our customers can trust us to always have high focus on requirements, clear and transparent communication and an ability to change with the needs of our customer.
We do this by:

• Customer focused project management
• Every employee takes responsibility and contributes with their unique skills
• Continuous review of the effectiveness of our systems, goals and methods, from a quality and general purpose
• At all times comply with or exceed regulations, legal and other
___________________________________________________________________________

Nordic Electronic Partner är en pålitlig och hållbar partner för design, teknik och testutveckling. Det viktigaste för oss är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Våra kunder kan lita på att vi alltid har högt fokus på krav, tydlig och transparent kommunikation och förmåga att förändras med våra kunders behov.
Vi uppnår detta genom:

• Kundfokuserad projektledning
• Varje anställd tar ansvar och bidrar med sina unika färdigheter
• Kontinuerlig granskning av effektiviteten i våra system, mål och metoder, från ett kvalitets- och allmänt syfte
• Alltid följa eller överträffa lagar och förordningar

Common sense.