På NEP arbetar vi med COGS reducering som en del i produktvårds- och produktionsprocessen.

CoGS (Cost of Goods Sold), reducering av tillverkningskostnaden

COGS som står för Cost of Goods Sold och representerar de kostnader som är direkt relaterade till produktionen av din produkt och inkluderar vanligtvis kostnader som råvaror, arbetskraft och produktionskostnader samt även kostnad att distribuera och sälja produkten.

Att reducera COGS är en strategisk åtgärd som kan öka er lönsamhet genom att förbättra bruttomarginalen. Genom att effektivisera producerbarheten, förhandla bättre priser med leverantörer, optimera lagerhanteringen eller implementera kostnadsbesparande teknologier kan vi hjälpa ert företag att sänka sina COGS.

Det är viktigt att notera att COGS reducering bör balanseras noga för att undvika negativa effekter på produktkvalitet eller kundtillfredsställelse. Att minska kostnaderna får inte kompromissa med produktens eller tjänstens värde och prestanda. En välplanerad och strategisk ansats till COGS reducering kan däremot hjälpa er att öka lönsamheten och konkurrenskraft på marknaden.

Product Care

COGS-reducering inom medicinteknik

Vid COGS inom medicinteknik är det mycket viktigt att balansera kostnadsreduktion med höga standarder för produktkvalitet och efterlevnad av regelverk inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Nedan är några viktiga aspekter som vi på NEP tar hänsyn till vid COGS reducering inom MedTech.
Kvalitets- och säkerhetsstandarder

Medicintekniska produkter måste uppfylla rådande kvalitets- och säkerhetsstandarder. Vid COGS-reducering är det därför avgörande att säkerställa att kostnadsminskningar inte kompromissar med produkternas kvalitet eller överensstämmelse med regelverk.

Vi hjälper er att hålla koll på regelverk och riktlinjer för att undvika regulatoriska problem.

Genom att investera i innovativa och kostnadseffektiva teknologier kan företag inom medicinteknik förbättra sin produktionsprocess och därmed minska COGS. Det är dock nödvändigt att övervaka och validera dessa teknologier för att säkerställa att de uppfyller branschstandarder.

Mats Anjou
Långsiktighet i produktionsprocessen

Noggrannhet i materialval och förhandlingsförmåga med leverantörer är avgörande för att optimera COGS. Vi hjälper er att säkra konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa råvaror.

En noggrann översyn av produktionsprocessen kan avslöja möjligheter till effektivisering och kostnadsreduktion. Automatisering, lean production och andra effektivitetsförbättringar bör övervägas med målet att bibehålla hög produktkvalitet.

Vid COGS-reducering inom ramen för medicintekniska produkter strävar vi alltid efter långsiktig hållbarhet genom kontinuerlig övervakning och anpassning till förändringar i marknaden och teknologin.

COGS-reducering inom industriteknik

Vid COGS (Cost of Goods Sold) inom industriteknik är det viktigt att strategiskt hantera kostnaderna för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften.

Nedan är sådant som vi tar hänsyn till vid COGS-reducering inom industriteknik.

Effektivisering av produktens konstruktion samt produktionsflöden är prioriterat för att minska produktionskostnaderna, det kan handla om att investera i modern teknologi för att uppnå automatisering.

Vi kan hjälpa er att förhandla om gynnsamma avtal med leverantörer för att säkerställa konkurrenskraftiga priser och tillgänglighet av högkvalitativa råvaror.

Effektiv användning av energi och andra resurser är också avgörande, inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt. Det kan handla om energibesparande åtgärder och materialåtervinning för att på så sätt minska COGS.

En annan viktig aspekt i COGS-reducering är möjligheten att öka produktionsvolymen och därmed minska enhetskostnaderna. Detta kräver en noggrann analys av marknadstrender och efterfrågan.

Det är viktigt att utvärdera och analysera produktionsprocessen och kostnadsstrukturen kontinuerligt för att identifiera möjligheter till förbättring och kostnadsreduktion över tid.

Genom att tillsammans ta hänsyn till dessa faktorer kan ni som företag inom medicin- eller industriteknik effektivt uppnå kostnadsbesparingar utan att äventyra kvalitet och efterlevnad.

Enklare tillsammans

Oavsett om du är en produktägare eller företag, strävar vi efter att leverera unika lösningar som tar hänsyn till hela tillverkningsprocessen. Med oss på NEP får du en partner som förstår och stödjer din vision från design till färdig produkt.